De Raad van Bestuur van de Vlaamse Atletiekliga gaat op zoek naar kandidaten om een engagement op te nemen binnen één van de drie beleidscommissies (termijn van vier jaar) of één van de vier adviescommissies (termijn van twee jaar). Maak kennis met onze commissies en de profielen waar ze op zoek naar zijn.

De indientermijn om je kandidaat te stellen is verlengd. Je kan nu tot en met 13 november je kandidatuur indienen door het ingevulde Curriculum Vitea (CV) door te mailen naar josefien@atletiek.be

Beleidscommissies 

Beleidscommissie competitie
Deze beleidscommissie houdt zich bezig met het organiseren van de kalender, opmaken van wedstrijdreglementen en -structuren, toekenning van kampioenschappen aan de clubs. De focus ligt op kwaliteit: labels wedstrijden, kwaliteit terreinen en evaluatie.

Beleidscommissie recreatie
De focus van deze beleidscommissie ligt op het loopgebeuren ‘running’ voor een breed, niet-competitiegericht publiek binnen de Vlaamse Atletiekliga. Je gaat aan de slag om het beleid hierover op een innovatieve manier uit te bouwen.

Beleidscommissie jeugd
Deze beleidscommissie focust zich jonge kinderen (< 14 jaar). Het doel is dat jonge kinderen zich amuseren tijdens sportieve activiteiten en zin krijgen in een levenslange atletiekcarrière.

OPGELET: Indien je kandidaat bent voor een beleidscommissie, moet je kandidatuur bevestigd worden door je club!

Adviescommissies 

VAT-Vlaamse atletiektrainers
De trainerscommissie groepeert enerzijds de gediplomeerde atletiektrainers in Vlaanderen, maar fungeert anderzijds ook als adviescommissie voor de Vlaamse Atletiekliga. Meermaals per jaar wordt een gezamenlijk overlegmoment gepland (fysiek of digitaal) om, op vraag en/of eigen initiatief, agendapunten te bespreken en formeel advies te geven aan de federatie. Deze adviescommissie bestaat momenteel uit een bestuur van een 10-tal leden. Om goed en uitgebreid advies te kunnen verlenen, is het belangrijk om een zo breed mogelijk scala aan trainers te betrekken. Daarom zijn we op zoek naar trainers die voldoen aan het profiel van trainers die we niet of te weinig hebben in de commissie.

Welke trainers zoeken we?

 • recreanten trainers (andere specialisatie dan halve fond/fond)
 • jeugdtrainers (KAN-MIN)
 • competitietrainers (CAD+) voor de disciplinegroepen spurt/horden, springen en werpen
 • trainers van mastercategorieën (recreatief en/of competitief)

Zowel jonge als oude, en vrouwelijke als mannelijke trainers zijn zeker welkom! Het is belangrijk dat de trainer vanuit een breed trainersperspectief en vanuit het midden van de organisatie wil meewerken aan de verdere opbouw van de federatie. Iemand die zowel ideeën/suggesties/bemerkingen/… kan aanleveren met betrekking tot de beleidsdomeinen jeugd, competitie, recreatie, topsport, … en een verbinding vormt tussen de praktijk en de Raad van Bestuur. Heb je een bepaalde affiniteit met advies geven? Dat is dit zeker een meerwaarde, maar niet noodzakelijk! Voor verdere vragen inzake de trainerscommissie kan je contact opnemen met de voorzitter David Evenepoel.

Master-commissie
De master-commissie is op zoek naar mensen met het volgende profiel:

 • achtergrond in master-atletiek (als actief atleet, trainer, jurylid of clubbestuurslid)
 • achtergrond in recreatie-atletiek voor masters (stratenlopen, berglopen, marathons)
 • achtergrond voor werpnummers en springnummers
 • bij voorkeur komende uit de provincies Vlaams-Brabant en Limburg (want dat is onze blind spot momenteel)

Voor meer info kan je terecht bij voorzitter: Serge Beckers.

Medische commissie
De medische commissie is op zoek naar kandidaten om haar samenstelling te versterken:

 • arts
 • kiné
 • sportpsycholoog
 • sportdiëtist
 • inspanningsfysioloog

De medische commissie focust zich in de toekomst op twee aspecten: “Algemeen advies” en “Topsport”. Kandidaten voor de werking “Topsport” moeten natuurlijk ervaring hebben in dit domein. Voor meer informatie kan je terecht bij owen@atletiek.be.

Ethische commissie
De ethische commissie staat in voor het verstrekken van adviezen bij ethische vraagstukken, zowel reactief op vraag van een vertrouwenspersoon van de federatie bij het behandelen van incidenten van grensoverschrijdend gedrag, als proactief aan het federatiebestuur of -management over het integriteitsbeleid van de federatie. Deze nieuw op te richten commissie zal deels bestaan uit experts en deels uit club-vertrouwenspersonen. We zoeken dus clubvertrouwenspersonen die een aantal keer per jaar in dit adviesorgaan willen zetelen. Voor meer info kan je terecht bij paula@atletiek.be.

Vereisten tot aanstelling

 • bij het in functie treden meerderjarig zijn
 • Belgisch onderdaan zijn of in België geboren zijn en minstens tien jaar in België wonen
 • over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken (uitgezonderd politieke rechten voor wat de buitenlanders betreft die voldoen aan par c)

Er zal een online stemming plaatsvinden tussen 16 en 26 november 2020. Daarna zullen de verkozen leden worden samengeroepen tijdens een eerste vergadering om een voorzitter aan te duiden. De verkozen voorzitter zal tijdens de Algemene Vergadering van de Vlaamse Atletiekliga in maart 2021 worden voorgedragen als bestuurder van de federatie.

Stel je kandidaat 

Heb je interesse om vorm te geven aan het beleid of advies te geven over het beleid van de Vlaamse Atletiekliga? Stel je dan kandidaat voor 13 november als lid van één van onze commissies door het Curriculum Vitea (CV) in te vullen en door te mailen naar josefien@atletiek.be(OPGELET: Indien je kandidaat bent voor een beleidscommissie, moet je kandidatuur bevestigd worden door je club!)

Auteur: Secretariaat Vlaamse Atletiekliga
Publicatiedatum: 06/11/2020
Locatie: Brussel