FINANCIELE ONDERSTEUNING G-RECREA en G-VELDLOPEN 2019

42% van onze atletiekverenigingen beschikt in 2019 over minstens één erkend atleet met een verstandelijke handicap (20/21) of met autisme (81).
In 2018 telden we meer dan 300 actieve atleten met een handicap en steeds méér atleten worden geregistreerd.

Omdat we streven naar een integratie van alle atleten met een handicap worden G-recrea organisaties voorzien.
Dergelijke G-recrea kunnen georganiseerd worden zoals de klassieke wedstrijden maar met aangepaste reglementen OF kunnen meer volgens het Kids’athletics-concept verlopen. De organisator beslist volledig zelf over het aanbod.

Momenteel tellen we slechts enkele G-recrea wedstrijden in enkele Vlaamse provincies. We willen niet alleen dat aantal verhogen maar ook bekomen dat minstens in elke provincie 2 à 3 G-recrea doorgaan.

Daartoe werd een project ingediend bij Sport Vlaanderen en dankzij financiering van de Vlaamse Overheid kunnen we ook in 2019 en 2020 organisatoren van G-recrea een financiële duw in de rug geven.

Wat zijn G-recrea?

 • Recreatieve wedstrijden voor atleten met een verstandelijke handicap die al dan niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan gewone atletiekwedstrijden.
 • Events waar de normale atletiekreglementen NIET van toepassing zijn, er kan bv. gestart worden zonder startblok, geworpen met een lichtere kogel of zelfs met alternatieve materialen (bv. vortexwerpen).
 • De resultaten van dergelijke G-recrea worden NIET gehomologeerd.
  Er is dan ook geen officieel jurycorps nodig maar dat kàn wel ingeschakeld worden.
 • Een G-recrea kan volledig afzonderlijk georganiseerd worden of aanvullend aan een andere wedstrijd, bv.

                                    MANNEN              VROUWEN
AMH                            100m-ver              100m-ver
G-recrea                     100m-ver              100m-ver

 De “AMH”-wedstrijden (Atleten met Handicap) verlopen volgens de IAAF/IPC-reglementen en worden georganiseerd voor atleten met een handicap die wél deelnemen onder de officiële reglementen. Bij de G-recrea daarentegen is het toegelaten om te starten zonder starblokken, bij het verspringen kan men afstoten uit een zone, men kan werpen met lagere gewichten, ... .

 • G-recrea disciplines worden niet meegeteld in het quotum van het max. aantal toegelaten disciplines.
  Voor G-recrea wordt geen organisatierecht aangerekend.
 • De G-recrea kan ook volledig voor aanvang van een gewone wedstrijd voorzien worden, in de vorm van een Kids’ Athletics.
 • Ook indoor G-recrea komen in aanmerking.
  Ook G-veldlopen (veldopen over een max. afstand van 1000m) komen in aanmerking.

Wat is een G-veldloop of een G-loop?
Een korte (veld)loop over een afstand van 600 à 1000m, liefst op een effen parcours (vele atleten met een verstandelijke handicap die niet geïntegreerd kunnen deelnemen hebben ook fysieke problemen). 

Voor de aanvragen van 2019 komen enkel G-recrea in aanmerking die in de kalender zijn opgenomen (dus officieel aangevraagd zijn).

Welke financiële ondersteuning biedt de federatie?

Organisatoren van een G-recrea kunnen ondersteuning krijgen voor de volgende kosten:

 • Huur accommodatie
 • Huur / aankoop specifiek materiaal
 • Verplaatsingskosten voor medewerkers (jury of andere medewerkers)
 • Promotiekosten (drukkosten, copieerkosten)
 • Andere kosten na goedkeuring van de Vlaamse Atletiekliga

Voor een maximum bedrag van 400 euro per organisatie op de piste of indoor

Voor een maximum bedrag van 150 euro per organisatie van een G-veldloop

 • Let wel: het budget geldt voor het kalenderjaar 2019, dus ook voor indoorevents en voor veldlopen in de periode november-december 2019 moet de aanvraag tijdig ingediend worden!
 • Indien teveel aanvragen worden ingediend wordt een verdeelcoëfficiënt toegepast.
  Bij een overschot aan middelen zullen deze extra verdeeld worden onder de aanvragers die meer kosten indienden dan het voorziene maximum bedrag.
 • Let wel: bij het indienen van de kosten worden ook bewijsstukken gevraagd (facturen, ondertekende nota’s van medewerkers voor verplaatsingskosten).
 • Kosten kunnen niet dubbel gefinancierd worden (via andere subsidiekanalen, zoals G-Sport Vlaanderen). Bij vaststelling van misbruiken wordt de volledige financiering geannuleerd.

De aanvragen voor ondersteuning moeten uiterlijk 15 maart 2019 ingediend worden bij Paula Vanhoovels, paula@atletiek.be  met opgave van

 • De datum van het event
 • Het voorziene programma (indien reeds beschikbaar en indien nog niet in het bezit van de VAL)
 • Een reële kostenraming, rekening houdend met eventuele andere financiering (te vermelden).

De goedkeuring van de aanvraag zal samen met het toegekende budget voor 31/3/2019 naar de club gestuurd worden.

 

Voorbeeld voor het indienen van de aanvraag

CLUB:

     G-recrea outdoor / G-recrea indoor /  G-veldloop    *

      Organisatie samen met een andere wedstrijd :     ja     /     nee    *

op datum van:

* omcirkelen wat past

Extra info betreffende de organisatie kan afzonderlijk meegestuurd worden.      

VOORZIENE INKOMSTEN EN UITGAVEN

                                                                              UITGAVEN                 INKOMSTEN

Huur accommodatie                                              500
Gebruik terrein en kleedkamers

Verplaatsingskosten medewerkers                    500
20 medewerkers à gemiddeld € 25

Promokosten                                                           100
flyers

Aanvraag extra kosten (goed te keuren)           400                           
goodiebag-gadget en fruit:     300
medailles:                              100                           

G-sport Vlaanderen                                                                                   500
VAL                                                                                                                500
Gemeentelijke subsidie                                                                            150
Eigen inbreng                                                                                              350

                                                                                      1500                         1500

Meer info

                        Paula Vanhoovels – paula@atletiek.be – 02/474 72 22

Nieuws